Artikel 1: Definities

Tech Talent Training: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heesch, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74722611.

Wederpartij: de klant / opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

Overeenkomst: iedere tussen Tech Talent Training en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Tech Talent Training zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken. Hierna te noemen “de gebruiker”

Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Tech Talent Training te verrichten werkzaamheden, waaronder het Training geven aan, en het coachen van, technisch personeel in de automotive wereld.

Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.

Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per email, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Vervolgopdrachten: Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

Handelsrelatie: Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten.

De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst of ingeval er sprake is van een mondelinge afspraak, is de gebruiker eerst aan deze opdracht, bestelling of mondelinge afspraak gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker

– zonder tegenwerping van de wederpartij

– met de uitvoering van deze opdracht, bestelling of afspraak is begonnen.

Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes.

Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, capaciteiten, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven.

Tenzij partijen een vaste prijs c.q. vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker de vergoeding voor zijn werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.

De in de aanbiedingen, offertes, prijs – c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten of transportkosten, de kosten voor het rijklaar maken van voertuigen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden van de gebruiker een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde prijs c.q. vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven prijs c.q. vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, zal de gebruiker hierover contact opnemen met de wederpartij teneinde de meerkosten te bespreken.

De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs c.q. vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs c.q. overeengekomen vergoeding.

Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 1 maand na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 5 dagen na mededeling van de prijs – c.q. tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden.

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

De opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de

gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te

brengen.


De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,

tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de gebruiker redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker

de uitvoering van volgende fasen opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door de gebruiker of door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de

overeenkomst werkzaamheden worden verricht op een locatie van de opdrachtgever of een door de

opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de

gebruiker of voornoemde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten op die locatie.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen.

Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van de gebruiker verlaten of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

Indien bestelde zaken niet geleverd kunnen worden, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, of indien de zaken niet worden afgehaald, is de gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.

Indien de wederpartij na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst.

Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

- de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

- er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.

De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk.

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

Meer -en minderwerk dient mondeling óf schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en indien gewenst zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

Verrekening van meer – en/of minderwerk vindt plaats:

-in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

-in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of – verlagingen.

Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden en partijen geen expliciete opleveringstermijn zijn overeengekomen, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.

Het resultaat van door de gebruiker verrichte werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de oplever staat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11. Honorarium

De Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op

grond van werkelijk door de Gebruiker en/of door hem ingeschakelde derden bestede uren. Het

honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker en/of door hem

ingeschakelde derden, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij

partijen schriftelijk een ander uurtarief zijn overeengekomen.

Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Indien de Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de

Gebruiker gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Voorts is de Gebruiker gerechtigd

prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van de aanbieding en de levering, de

kosten van de Gebruiker, bijvoorbeeld ten aanzien van lonen, zijn gestegen.

De Gebruiker is gerechtigd het honorarium en uurtarief jaarlijks te verhogen met een

inflatiecorrectie die vastgesteld wordt op basis van de Nederlandse CBS indexcijfers met een

minimum van twee procent.

Bovendien mag de Gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk

niet juist is geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de

Gebruiker. De Gebruiker zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van

het honorarium in kennis stellen. De Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de

verhoging zal in gaan vermelden.

Extra arbeidsintensieve teksten, onduidelijke kopieën, plaatjes, tekeningen, animaties of modellen,

niet werkende datadragers, niet werkende computer software of data bestanden, onduidelijke of

incorrecte instructies, incorrecte aanleveringswijzen van materialen of producten geleverd door de

Opdrachtgever en alle soortgelijke leveringen door de Opdrachtgever waaruit meer werk of kosten

voortvloeien voor de Gebruiker dan redelijkerwijs voorzien had kunnen worden ten tijde van het

sluiten van de Overeenkomst zal aanleiding geven tot het verhogen van het honorarium. Alle

uitzonderlijke of redelijkerwijs niet voorzienbare verwerkingsproblemen die voortkomen uit de aard

van de materialen of producten die verwerkt moeten worden zal ook aanleiding geven tot het

verhogen van het honorarium.

 

Artikel 12: Betaling.

De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

Betaling dient contant bij (op)levering dan wel na toezending van een factuur te geschieden. Indien een factuur wordt verzonden, dient betaling binnen een vervaltermijn van 10 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van de wettelijke handelsrente, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

- 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

- 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

- 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

- 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de gebruiker gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker te verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij heeft op de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Het bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud.

De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.

De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendom -of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14: Klachten.

De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. te vermelden op de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker te melden.

Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maand na levering.

Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dien en eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending c.q. het ter beschikking stellen van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn11. Klachten

Artikel 15: Annulering, opschorting.

Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alreeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.

Artikel 16: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien de Gebruiker aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter

beschikking heeft gesteld, is de Opdrachtgever gehouden die zaken binnen 14 dagen na beëindiging

van de Overeenkomst volledig, in oorspronkelijke staat en vrij van gebreken te retourneren aan de

Gebruiker. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zal hij alle kosten die de

Gebruiker maakt om voornoemde zaken te verkrijgen en/of te vervangen, aan de Gebruiker

vergoeden.

Artikel 17: Aansprakelijkheid.

Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen – of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 3 maand.

Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.

De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

- door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

- door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

- door fouten, onvolledigheden en/of gebreken in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven gegevens, materialen of onderdelen;

- door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

- doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De wederpartij is in de gevallen volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 18: Garanties en Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten

van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte zaken die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

De opdrachtgever garandeert aan de gebruiker dat door de opdrachtgever aan de gebruiker

verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. vrij zijn van virussen en

defecten.

Elke overeengekomen garantie vanuit de gebruiker naar de opdrachtgever met betrekking tot de

overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot kwaliteit en prestatie, zal vervallen indien de

geleverde materialen of producten op welke wijze dan ook aangepast worden door een partij anders

dan de gebruiker zonder expliciete schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De opdrachtgever erkent dat de gebruiker geen invloed heeft op het verzenden van data via

communicatiemiddelen, waaronder het internet, en dat de geleverde materialen of producten

onderhevig kunnen zijn aan beperkingen, vertragingen of andere problemen die inherent zijn aan

het gebruik van deze communicatiemiddelen. De gebruiker is niet verantwoordelijk voor

vertragingen, incorrecte leveringen of andere schade die resulteert uit dit soort problemen.

Artikel 19: Risico-overgang

Het risico van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op de Opdrachtgever op

het moment waarop deze aan Opdrachtgever worden geleverd.

Artikel 20: Overmacht.

Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen – en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Artikel 21: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader

van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

Indien de gebruiker op grond van een wettelijke bepaling, een rechterlijke uitspraak of

(beurs)regelgeving gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken aan een derde, dan is de

gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding aan de opdrachtgever en is de opdrachtgever niet

gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van schending van de

geheimhoudingsverplichting.

Artikel 22: Intellectueel eigendom

De gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die de gebruiker toekomen op grond van de auteurswet en andere wetten en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

Alle door de gebruiker aan de opdrachtgever verstrekte zaken, zoals rapporten, adviezen,

overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te

worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door de

opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, op

andere wijze worden gebruikt of ter kennis van (een) derde(n) worden gebracht.

De gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden terzake van de

overeenkomst verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen in

het kader van de overeenkomst verkregen vertrouwelijke informatie met betrekking tot de

opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Alle productiemiddelen, gedeeltelijk geproduceerde materialen, producten en hulpmiddelen en

specifiek ontwerpen, modellen, animaties, werk- en detail tekeningen, datadragers, computer

software, databestanden, bronbestanden, foto’s en randapparatuur blijven eigendom van de

gebruiker, zelfs wanneer deze als losstaande zaken in de overeenkomst vermeld staan.

De gebruiker is in geen geval verplicht de in het vorige lid genoemde zaken over te dragen aan de

opdrachtgever.

De gebruiker is in geen geval verplicht de in het vorige genoemde lid genoemde zaken te bewaren. Indien de gebruiker en de opdrachtgever overeenkomen dat zulk soort zaken bewaard zullen worden door de gebruiker zal dit voor een periode van maximaal één jaar zijn waarbij de Gebruiker de

herbruikbaarheid van de zaken niet garandeert.

Artikel 23: Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na

beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na toestemming van de gebruiker, medewerkers

van de gebruiker of van ondernemingen die door de gebruiker zijn ingeschakeld voor de uitvoering

van de overeenkomst en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in

dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zichzelf of (een) derde (n) laten werken.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 9 januari 2021